Δομή

Για το InLife κύριος στόχος είναι η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης πληροφοριών του πραγματικού κόσμου στο περιβάλλον των παιχνιδιών και η διερεύνηση του κατά πόσον αυτή η προσέγγιση βοηθά στο να έχουν τα Σοβαρά Παίγνια σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Για το σκοπό αυτό, η Πλατφόρμα Παιχνιδοποίσης του InLife και τα συνδεόμενα με αυτήν Σοβαρά Παίγνια καταγράφουν την πρόοδο του χρήστη/παίκτη στην ολοκλήρωση απλών ενεργειών της καθημερινότητας, όπως το κλείσιμο του φωτισμού κατά την έξοδο από ένα δωμάτιο, ή στην συνεργασία με άλλα άτομα για τη διεκπεραίωση απλών ενεργειών βάσει μιας κλιμακώσιμης υποδομής αισθητήρων του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών επικεντρωμένων στους χρήστες σε διάφορες περιοχές και κλίμακες, διευκολύνοντας την αρραγή σύνδεση αντικειμένων που έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον τους.

Εννοια

Το InLife συγκεντρώνει σημαντικές προοπτικές καινοτομίας, όντας βασισμένο σε μια ουσιαστικά καινοτόμα ιδέα και παρουσιάζοντας ένα μοναδικό συνδυασμό τριών ειδοποιών διαφορών.

Οι ενέργειες των χρηστών στην πραγματική ζωή έχουν άμεσες συνέπειες για την πρόοδο τους στο Σοβαρό Παίγνιο, οι οποίες με τη σειρά τους δρουν ως ερέθισμα για την ενθάρρυνση και την προώθηση συμπεριφορικής αλλαγής, ενισχύοντας την υιοθέτηση “ορθότερων” ενεργειών στην καθημερινότητα.

Στη βάση αυτής της ουσιαστικής καινοτομίας, το InLife συγκεντρώνει τις εξής ειδοποιούς διαφορές:

  • μια ανοικτή προσέγγιση “παιχνιδοποίησης” σε μη ψυχαγωγικά πλαίσια, για εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη, σε εφαρμογές και αλλαγές συμπεριφοράς, συνδέοντας το φυσικό κόσμο με την πρόοδο στο Σοβαρό Παίγνιο
  • αξιόπιστες, διαρθρωτές και ευέλικτες λειτουργίες IoT οι οποίες παρέχουν αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ των ενεργειών στο Σοβαρό Παίγνιο και του περιβάλλοντος πραγματικού χώρου
  • ενοποίηση ισχυρών εργαλείων ανάλυσης Σοβαρών Παίγνιων με μηχανισμούς εξισορρόπησης δυσκολίας και ανταμοιβών
  • αντιμετώπιση εξέχουσων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, όπως η εργασία προς έναν κοινό στόχο, η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, η υποστήριξη της ευημερίας και της κοινωνικής ένταξης, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, κ. ά.
  • η χρήση πολλαπλών ανοικτών τεχνολογιών αιχμής όσον αφορά την “παιχνιδοποίηση” για την υλοποίηση μιας διαρθρωτής, ευέλικτης και ανοικτής αρχιτεκτονικής ικανής να υποστηρίξει Σοβαρά Παίγνια σε ένα μεγάλο εύρος πλαισίων χρήσης (π.χ. εκπαιδευτικά, μαθησιακά, κοινωνικά) με ελάχιστη εξωτερική παρέμβαση, παρέχοντας επιπλέον απλοποιημένα εργαλεία για την προσαρμογή και την εξατομίκευση των παραμέτρων και των ρυθμίσεων των Σοβαρών Παίγνιων.

Πλατφόρμα IoT

Στο InLife, η πλατφόρμα IoT υλοποιείται μέσω μιας αρχιτεκτονικής 3 επιπέδων. Το κατώτερο επίπεδο αποτελείται από ετερογενείς αισθητήρες χαμηλής κατανάλωσης, οι οποίοι επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο. Στους αισθητήρες αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αισθητήρες θερμοκρασίας, φωτός, υπερήχων, ενεργειακής κατανάλωσης κ.ά., καθένας από τους οποίους είναι συνδεδεμένος με μια Raspberry Pi μονάδα, παρέχοντας μια ισχυρή και χαμηλού κόστους λύση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας, ευελιξίας, ασφάλειας και κλιμακωσιμότητας του InLife. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει μια Πύλη, η οποία εγκαθιδρύει δικτυακή συνδεσιμότητα και επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες μέσω πλήθους ετερογενών ασύρματων τεχνολογιών όπως Zigbee, Wi-Fi, κτλ. Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της πύλης είναι η παροχή σύνδεσης με το υπολογιστικό νέφος μέσω Internet. Το νέφος αποτελεί το τρίτο επίπεδο, όπου υλοποιούνται υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, ασφάλειας, και ελέγχου πρόσβασης. Η συνολική αρχιτεκτονική είναι ανεξάρτητη τόσο από το πλήθος των ταυτόχρονα εκτελούμενων εφαρμογών και υπηρεσιών ανάλυσης όσο και από τον αριθμό των συνδεδεμένων ευφυών συσκευών και κόμβων. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά ευέλικτη και κλιμακώσιμη, όπως ακριβώς απαιτείται από μια πλατφόρμα αφιερωμένη στον πειραματισμό εντός ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος IoT.