Έργο InLife H2020

Το έργο InLife παρέχει ένα καινοτόμο πλαίσιο “παιχνιδοποίησης”, το οποίο στοχεύει τόσο στην τυπική όσο και στην ειδική εκπαίδευση καθώς και σε ενέργειες κοινωνικής ένταξης οι οποίες βασίζονται σε Σοβαρά Παίγνια. Η κεντρική ιδέα του InLife βασίζεται στην εκμετάλλευση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) και των μοντέρνων τεχνολογιών “παιχνιδοποίησης” για την απευθείας σύνδεση ενεργειών, αποφάσεων και γεγονότων της πραγματικής ζωής με εκπαιδευτική πρόοδο εντός των Παίγνιων. Το γεφύρωμα αυτό μεταξύ του IoT/Φυσικού και του Εικονικού κόσμου ενισχύει την εφαρμογή “παιχνιδοποίησης” σε μη ψυχαγωγικά πλαίσια χρήσης. δίνοντας ώθηση στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών καθώς και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το InLife είναι το αποτελεσματικό “πάντρεμα” των δυνάμεων της βιομηχανίας παιχνιδιών, των τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων και των κοινωνικών επιστημών προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη δημιουργικών εφαρμογών για την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.

Προστιθέμενη Αξία

Τα παιχνίδια αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν, βοηθώντας τους να σκέφτονται διαφορετικά και διεγείροντας νέους τρόπους με τους οποίους άνθρωποι όλων των ηλικιών αλληλεπιδρούν με την πραγματικότητα. Είναι αποτελεσματικά στο να μεγιστοποιούν τη διασκέδαση, τη συμμετοχή και την μάθησης μέσω χαράς και κινήτρου. Ως μαθησιακές εμπειρίες, τα Σοβαρά Παίγνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία προς διευκόλυνση τον μαθητών να κατακτήσουν τους μαθησιακούς στόχους.
Διαφορετικά από άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες βασίζονται σε παιχνίδια, οι παίκτες του InLife δραστηριοποιούνται σε ένα πλαίσιο που λειτουργεί σε άμεση σύνδεση με την πραγματικότητα (Διαδίκτυο των Πραγμάτων). Αυτό σημαίνει ότι τα InLife παιχνίδια έρχονται να ενισχύσουν την εκπαίδευση δε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα ενσωματώνοντας τη συμπεριφορά των παικτών στην πραγματική ζωή (π.χ. τη χρήση των συσκευών κατά ενεργειακά αποδοτικό τρόπο) μέσα στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, το έργο InLife στοχεύει στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση δυο Σοβαρών Παίγνιων (ICEBERG και Aksion) σε τέσσερις Ευρωπαϊκές τοποθεσίες πιλοτικών δοκιμών, ειδικά για σκοπούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης
Οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα InLife για να δίνουν ώθηση στη διαδικασία μάθησης και να κινητοποιούν τους μαθητές προς βιώσιμες πράξεις με μια πραγματική επιβράβευση . Μέσω της InLife πλατφόρμας μπορούν να δουν εύκολα τις επιδόσεις των μαθητών , να αναθέσουν εξατομικευμένες εργασίες και να καταγράφουν τα επιτεύγματα , ενθαρρύνοντας τους να σκέφτονται και δρουν κατάλληλα στην καθημερινότητά τους .
Η πλατφόρμα InLife υποστηρίζει τις κοινότητες των προγραμματιστών και είναι κατάλληλη για την προώθηση ενεργούς μάθησης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος , τη βιώσιμη κατανάλωση, την κοινωνική ένταξη και ειδική αγωγή καθώς και άλλες περιοχές σχετιζόμενες με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Στόχοι

Ο έργο InLife στοχεύει να:

 • Παραδώσει ένα καινοτόμο, ανοικτό και εύκολο στη χρήση πλαίσιο “παιχνιδοποίησης” για της διευκόλυνση της μεταφοράς και υιοθέτησης τεχνολογιών παιχνιδιών σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά πλαίσια χρήσης .
  Το InLife προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο “παιχνιδοποίησης” για Σοβαρά Παίγνια βασιζόμενο σε ανοικτού κώδικα, διαρθρωτά και επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα λογισμικού χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής του Διαδικτύου των Πραγμάτων .
 • Δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των τεχνολογιών ΙοΤ και των τεχνολογιών “παιχνιδοποίησης”.
  Το InLife χρησιμοποιεί μια ευέλικτη, προσαρμόσιμη και ανοικτή πλατφόρμα degli oggetti προκειμένου να εγκαταστήσει μια αμφίδρομη ζεύξη επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του πλαισίου του και του περιβάλλοντος των χρηστών (ευφυής χώρος). Μέσω ευφυών αισθητήρων, φορετών συσκευών και άλλων συσκευών degli oggetti, το InLife επιτρέπει την άμεση, επικεντρωμένη στον παίκτη, προσαρμογή της δυναμικής και των προκλήσεων του παιχνιδιού, βάσει των ανιχνευόμενων γεγονότων και ενεργειών των παικτών σε συνθήκες της πραγματικής ζωής .
 • Αναπτύξει δυο Σοβαρά Παίγνια ως απόδειξη της προτεινόμενης λειτουργικότητας.
  Το InLife θα επιδείξει τις δυνατότητες του ανοικτού πλαισίου του αναπτύσσοντας δύο ολοκληρωμένα Σοβαρά Παίγνια . Τα δύο αυτά παιχνίδια στοχεύουν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και στην κοινωνική ενσωμάτωση δύο συγκεκριμένων ομάδων αντίστοιχα . Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους θα λάβει χώρα μέσα από 4 πιλοτικές δοκιμές σε συνθήκες πραγματικής ζωής.
 • Υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών για την εξασφάλιση βιωσιμότητας.
  Το InLife παρέχει μια εύρωστη πλατφόρμα παρακολούθησης η οποία εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην αλλαγή συμπεριφοράς .
 • Ρίσει συμπαγείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  Το InLife γεφυρώνει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα παιχνίδια που βασίζονται στην πραγματικότητα ορίζοντας ισχυρά επιχειρηματικά μοντέλα και σχέδια για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου , συνεισφέροντας παράλληλα στα αναδυόμενα πρότυπα και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες .

Κοινοπραξία

 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών

Το ΕΠΙΣΕΥ είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο που προωθεί την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών ΤΠΕ σε εφαρμογές της πραγματικής ζωής . Το ΕΠΙΣΕΥ συντονίζει το έργο InLife, επιχειρώντας με τη συμμετοχή του να εμπλουτίσει την εξειδίκευση του σε τεχνολογίες “παιχνιδοποίησης” και διάχυτου υπολογισμού και να αναδείξει την ανοικτή φύση και την κοινωνική πτυχή των αποτελεσμάτων του έργου .
www.iccs.gr

 

Thales SA

Η Thales Research & Technology είναι ένα διεθνές δίκτυο εταιρικών ερευνητικών εργαστηρίων που έχουν στόχο την παροχή μιας πλατφόρμας γνώσης και καινοτομίας . Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στην περιοχή των γενετικών αλγορίθμων, των υπολογιστικών περιορισμών, του σχεδιασμού διαδρομής, της πολυ-κριτηριακής βελτιστοποίησης, της συνεργατικής λήψης αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων. Στα πλαίσια του InLife η Thales Research & Technology συμμετέχει στον καθορισμό των προδιαγραφών του InLife πλαισίου.
www.thalesgroup.com

 

Five Flames mobile

Η Cinque Fiamme mobile είναι μια ισπανική εταιρεία που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 με κύρια δραστηριότητα την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εμπορικών λύσεων κινητών επικοινωνιών , τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη σε καινοτόμες τεχνολογίες .
www.fiveflamesmobile.com

 

Imaginary SRL

Η immaginario είναι μια από τις παλαιότερες και πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες Σοβαρών Παίγνιων στην Ευρώπη. Τα βασικά πλεονεκτήματα της διεπιστημονικής ομάδας της είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία , οι οποίες υποστηρίζονται από συμπαγή τεχνική δεξιότητα και από μια βαθιά κατανόηση των εμπορικών δυνατοτήτων των Σοβαρών Παίγνιων σε 3 κυρίως περιοχές ανάπτυξης: την υγεία, τις έξυπνες πόλεις και την εκπαίδευση.
www.i-maginary.it

 

Συνέλιξις Λύσεις Πληροφορικής, Αυτοματισμού και Τηλεπικοινωνιών

Η Συνέλιξις είναι μια άκρως καινοτόμα ΜΜΕ, η οποία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων τηλεπικοινωνιών, δικτύων, ασφάλεια, ελέγχου και αυτοματισμού σε επαγγελματίες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οικιακούς χρήστες. Με το λανσάρισμα του προϊόντος SynField το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές περιοχές , το InLife παρέχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στην εταιρία να διεισδύσει περαιτέρω στην αγορά degli oggetti, παρέχοντας τα μέσα για τον πειραματισμό και την επικύρωση νέων λύσεων ευφυών κτηρίων και ανάλυσης .
www.synelixis.com

 

Δημοτικό Συμβούλιο Valladolid

Per Δημοτικό Συμβούλιο Valladolid είναι μια οντότητα τοπικής αυτοδιοίκησης στο της Ισπανίας Valladolid, υπεύθυνη για την παροχή και διαχείριση πλήθους διαφορετικών υπηρεσιών και εργαλείων στο Δήμο του Valladolid. Qui si trova InLife, a Valladolid θα φιλοξενήσει μια από τις 4 πιλοτικές εφαρμογές.
www.valladolid.es

 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

Στο InLife συμμετέχουν δύο τμήματα του Πανεπιστημίου SUPSI: Το τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Κατασκευών και το Τμήμα Επιχειρηματικής Οικονομίας , Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Στα πλαίσια του έργου, το SUPSI συμμετέχει στον καθορισμό της εμπειρίας χρήστη και των εκπαιδευτικών και συμπεριφορικών μοντέλων “παιχνιδοποίησης”. Inο εργαστήριο Οπτικού Πολιτισμού αναπτύσσει και διαχειρίζεται τη στρατηγική επικοινωνίας του InLife.
www.supsi.ch

Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ιδρύθηκε το 1996 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την οργάνωση προγραμμάτων και δράσεων για παιδιά , εφήβους και ενηλίκους με ειδικές ανάγκες (αυτισμό και διαταραχές μάθησης), στοχεύοντας στην ψυχολογική και κοινωνική τους εξέλιξη προς την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία με ίσες ευκαιρίες.
www.alma-amea.gr

 

Associazione AVAG per vivere l’autogoverno

AV οργανισμός AVAG ιδρύθηκε το 1981 su Les Ulis ια την προώθηση της υλοποίησης έργων από και για τους πολίτες. Ο οργανισμός εργάζεται καθημερινά στην καρδιά των γειτονιών με παιδιά και τις οικογένειες τους , εφήβους και ενήλικες, δημοτικές δομές, σχολεία, δομές ψυχαγωγίας και άλλους οργανισμούς.
http://www.avag.fr/

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στοχεύει στην εξασφάλιση και την προώθηση της αριστείας σε όλα τα προγράμματα που προσφέρονται από τα ακαδημαϊκά της τμήματα . Αυτά περιλαμβάνουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και προγράμματα παιδαγωγικής εκπαίδευσης και περαιτέρω εξειδίκευσης. Για το λόγο αυτό, η ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ακολουθεί πρότυπα και πολιτικές που ορίζουν βέλτιστες πρακτικές και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία.
www.aspete.gr